Beaver Dam Hotel & Cafe

(270) 274 - 9435
479 Washburn Lake-Dukehurst Road
Hartford, KY 42347