Four Acres Motel

(413) 458 - 8158
213 Main Street
Williamstown, MA 01267