Hotel Wolcott

(212) 268 - 2900
4 W 31ST ST
NEW YORK, NY 10001