Landmark Inn

(603) 524 - 9044
76 LAKE ST
LACONIA, NH 03246