Ledges Resort Motel

(315) 482 - 9334
71 ANTHONY ST
ALEXANDRIA BAY, NY 13607