Plaza Motel

(978) 535 - 2200
125 NEWBURY ST
PEABODY, MA 01960