Rose Motel

(518) 239 - 8496
3840 STATE HWY 145
DURHAM, NY 12422