St. Charles Hotel

(518) 822 - 9900
16 18 PARK PL
HUDSON, NY 12534