Stanton Hotel & Restaurant

(607) 936 - 9685
67 BRIDGE ST
CORNING, NY 14830