Wayside Inn

(603) 869 - 3364
3738 MAIN ST
BETHLEHEM, NH 03574